Samordnare Ungdomsdialog

Robert Holm

Tel: 021 - 39 37 60
SMS: 076 569 3430

Västerås vill bli bäst i Sverige på att ta till vara på ungas idéer och engagemang!Ungdomsdialog utgör en kanal mellan politiker och ungdomar. Syftet är att hjälpa politiker att förstå ungas behov och att ge unga en möjlighet till delaktighet och påverkan. Ofta är avståndet stort och vägarna fram till varandra svåra att hitta. Ungdomsdialog fångar upp idéer och tar till vara på engagemang som kan bidra till långsiktig hållbar förändring.

Ungdomsdialog bygger på delaktighetstrappan med metoder kopplade till olika grad av delaktighet. För information använder vi oss av sociala medier som Instagram och Facebook. SMS-panelen används vid konsultation.
Idag finns ca 1000 ungdomar med i den panelen. När vi vill diskutera ett ämne bjuder vi in genom UNIK som är en metod som säkerställer att vi når ungdomar med olika politiskt engagemang. 
När en fråga behöver utredas djupare och delaktigheten för ungdomar är hög anställer vi åtta ungdomar under sommaren som i sin tur går ut och frågar andra ungdomar i Västerås vad de har för synpunkter i frågan.

Alla ungdomar i Västerås mellan 12-20 år är välkomna till oss!

Klicka här för att komma till Ungdomsdialogs egen webplats