Mentorer i våldsprevention (MVP) 

Sofie Hedberg

Samordnare våldsprevention 
sofie.hedberg@vasteras.se
021 - 39 86 54

MVP – mentorer i våldsprevention – är ett program för skolan, med mål att stoppa och förebygga mäns och killars våld. Elever och lärare lär sig att ta ansvar för varandra och säga ifrån om de ser eller hör våld och kränkningar. Organisationen MÄN har under många år anpassat och utvecklat MVP för en svensk kontext.

Nästan varannan person i Sverige kommer någon gång under sin livstid att bli utsatt för våld. Ännu fler, så gott som varenda en av oss, kommer att bli vittne till våld. Det här vet vi. Ändå saknas det på många sätt rutiner för att arbeta förebyggande.

I Sverige har vi valt att börja med skolan. MVP är ett sätt att arbeta för skolans värdegrund och ett sätt för elever och lärare att träna sig i att ta ansvar för varandra och för sin närmiljö. Målet är att genom gemenskap och kompisanda skapa ett tillåtande klimat där ingen kränks och där varje individ känner sig bekräftad. En sådan lärandemiljö kan sedan öka chanserna för ökad demokrati och en frånvaro av våld.

Med våld menar vi till exempel kränkande kommentarer, trakasserier och sexualiserade övergrepp.

Jackson Katz, grundare av MVP, om ”åskådaransatsen”

Mentorer i våldsprevention är inspirerat av det amerikanska programmet Mentors in Violence Prevention (MVP) som grundades 1993 av pedagogen, författaren och dokumentärfilmaren Jackson Katz. Programmet var bland de första att använda en så kallad ”åskådaransats” i arbetet med att förebygga mäns våld. I USA används programmet framgångsrikt inom militären, av idrottsförbund och skolor.

I Sverige arbetar MÄN nu med att utbilda, handleda och stötta kommuner och skolor som vill börja arbeta med programmet. I Västerås drivs arbetet lokalt av Förebyggarcentrum.

MVP bygger på en serie av 14 entimmes-lektioner och är anpassat för elever på högstadiet och gymnasiet. Kärnan i programmet är att jobba med scenarion för att tillsammans reflektera kring hur vi på olika sätt kan agera mot våld i vår vardag. Inget ingripande är för litet – och vi kan alla göra något före, under och efter att våld sker.

I filmen nedan får vi följa med under ett MVP-pass på Hahrska gymnasiet i Västerås:

Mål och syften
Idén med MVP är att förebygga våldet innan det sker. Det kallas primärpreventiv insats. Programmet är alltså inte till för att lösa akuta problemsituationer, utan handlar om att öka medvetenheten hos alla, så att våldet kan minska.

Målen kan sammanfattas i fyra punkter:

Ökar medvetenheten om våld
Våld omfattar mycket mer än fysiskt våld. Det kan vara allt från glåpord, trakasserier till mer grövre uttryck. Deltagarna lär sig identifiera olika situationer som problematiska och får en förståelse för att våld finns på en skala, från lindriga till grövre uttryck, och att det finns ett samband mellan de olika våldshandlingarna. Genom ökad empati, kunskap och medvetenhet skapar programmet en öppning för att ta till sig allvaret i problemet med framförallt killars och mäns våld.

Utmanar vedertagna normer kring kön, relationer och våld
Programmet hjälper oss att utmana stereotypa föreställningar om kön och få syn på olika normsystem som präglar vår vardag. Många orättvisor i vår omgivning har normaliserats och programmet vill utmana deltagarnas tankar, sanningar och sätt att skapa mening i sin omgivning.

Öppnar för dialog
Programmet syftar till att skapa ett tryggt sammanhang som möjliggör reflekterande samtal kring dessa frågor. Den pedagogiska filosofin är att vi lär oss bäst genom att träna tillsammans med andra jämnåriga och genom att sätta oss in i frågan. I programmet ingår även metodstöd för att bygga på med Peer-To-Peer-struktur (unga i att leda unga).

Inspirerar till ledarskap och åskådaringripanden
Programmet gör deltagarna mer förberedda och säkra på hur de ska kunna ingripa före, under eller efter en kränkande eller våldsam situation. Programmet vill även inspirera oss till att motivera andra att gripa in. Vi vill få deltagarna att känna kraften i att göra saker tillsammans och motivera dem till att vilja göra skillnad och skapa förändring.

MVP på mellanstadiet

MVP Mellanstadiet är  anpassat för barn åk 4-6. Efter genomförd utbildning kan deltagaren direkt börja arbeta med metoden på den egna skolan/arbetsplatsen med stöd av tydliga och lättanvända manualer och metodmaterial. Ett flertal skolor i Västerås har utbildat personal i MVP och erfarenheterna är goda.